Kontakty do kanceláře:

Odpadové hospodářství

Obecní systém nakládání s odpady

Systém nakládání s komunálním odpadem ve městě Třebechovice pod Orebem je dán obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2021 (dále OZV), která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající na území statutárního města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Na území města se komunální odpad třídí na využitelné složky (papír, plasty, bílé sklo, barevné sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, kovy, oděvy a textilní materiály a jedlé oleje a tuky), dále na nebezpečné složky, objemný odpad a směsný komunální odpad. Vzhledem k tomu, že stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním, zajišťuje si občan další nakládání s ním na své vlastní náklady, přičemž OZV ukládá občanům povinnost zajistit jeho přednostní využití.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ke stažení viz níže.

Pro město Třebechovice pod Orebem zajišťuje svozovou službu firma Marius Pedersen.

Svozové trasy svozu směsného komunálního odpadu

Pondělí:
Čapkova, Družstevní práce, Habrmannova, Haškova, Havlíčkova, Heldovo náměstí, Hradecká, Jiráskova, Kubelíkova, Na Vartě, Nerudova, Orlická, Olbrachtova, Palackého, Pitrova, Resslova, Sv. Čecha, Severní, Tyršova, Vinická, Vítězná, Žižkova, Za Tratí

Úterý:
Alšova, Ambrožova, Borská, B. Němcové, Česká, Čs. legií, Flessarova, Jordánská, Komenského, Krátká, Lesní, Masarykovo nám., Moravská, Na Albě, Na Katovně, Na Kopečku, Na Kuchyňce, Na Obci, Na Ostrově, Na Spáleništi, Na Stavě, Na Tvrzi, Národní gardy, Orebitská, Pardubická, Pod Domy, Pod Fortnou, Pod Zahrady, Proboštova, Přemyslova, Slezská, Slovenská, Staroměstské nám., Šárovcova, Trčkova, Týnišťská, U Dolního mlýna, U Vodárny, Vitouškova, Plk. Zavorala

Středa:
Bědovická, Dvorská, Krňovice, Nepasice, Polánky, Sportovní, část Týnišťské ulice od plaveckého areálu k benzínové pumpě, Štěnkov

Velikosti a počty kontejnerů a popelnic

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Sběrnými nádobami se rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 110 litrů (kovové), 120 litrů, 240 litrů a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 1100 litrů

b) pro rodinném domy se mohou používat popelnice do objemu 240 litrů, kontejnery na směsný komunální odpad o objemu 1100 litrů jsou určeny pouze pro použití u bytových domů

Separovaný odpad musí být uložen do žlutých pytlů s logem svozové firmy pro plasty i tetrapaky. Pytle se umisťují v den svozu podél svozové trasy.

Svozové nádoby pro svoz komunálního odpadu od rodinných domů bude nutné označit svozovou známkou na aktuální kalendářní rok. Svozové známky bude možné vyzvednout na městském úřadě. Žluté a oranžové pytle na plasty a tetrapaky a bílé pytle na komunální odpad s logem svozové firmy bude možné vyzvednout v sídle Technických služeb.

Pro chatovou osadu Štěnkov budou na místech určených pro stání kontejnerů na separovaný odpad (Štěnkov náves, Krňovice hospoda)  umístěny černé kontejnery o objemu 1100 l. Kontejnery budou vybaveny zámkem. Vlastníci nemovitostí v chatové osadě, zapojení do systému svozu podle vyhlášky OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, si budou moci vyzvednout klíče od kontejnerů v sídle Technických služeb na Heldově náměstí 528.

Pro zahrádkářskou kolonii Oreb bude u hlavní brány umístěn kontejner 1100 l se zámkem. Vlastníci nemovitostí, zapojení do systému svozu podle vyhlášky OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, si budou moci vyzvednout klíče od kontejneru v sídle Technických služeb na Heldově náměstí 528.

Nemovitosti s číslem evidenčním, které budou zapojeny do systému, mohou pro svoz použít předepsanou svozovou nádobu opatřenou svozovou známkou.

Aktuality

Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství

Otevírací doba sběrného dvora

Úterý 15.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 15.00 – 18.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin

Ke stažení

Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad Stáhnout
Svozový plán 2024 Stáhnout