Kontakty do kanceláře:

Koncepce systému nakládání s odpady vychází z Plánu odpadového hospodářství pro rok 2017 – 2021

Co je plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství (POH) zpracovávají obce a města, která ročně produkují více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Jedná se o strategický dokument města, který určuje směr vývoje v oblasti odpadového hospodářství. POH se skládá ze tří částí – analytické, závazné a směrné. V analytické části se hodnotí stav odpadového hospodářství v době zpracování POH. Závazná část se skládá z cílů a opatření k jejich naplnění. Směrná část obsahuje návrhy ke zlepšení městského systému nakládání s odpady.

Co v POH najdete

  • Informace o vývoji a stavu odpadového hospodářství k roku jeho zpracování
  • Program předcházení vzniku odpadů ČR na úrovni města
  • Cíle v oblasti odpadového hospodářství v plánovacím období 2017 – 2021
  • Úrovně zpracování POH
  • POH se zpracovávají na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

na úrovni celé České republiky (§ 42) zpracovává POH ministerstvo životního na dobu nejméně 10 let. POH ČR vyhlašuje vláda ČR svým nařízením. Aktuální POH ČR byl vyhlášeno dne 22. 12. 2014 s platností na 10 let.

na úrovni kraje (§ 43) zpracovává POH v samostatné působnosti kraj na dobu nejméně 10 let. POH Královéhradecký kraj byl schválen zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na období 2016 – 2025.

na úrovni města (§ 44) zpracovává POH město v samostatné působnosti nejméně na dobu 5 let. POH města Třebechovic pod Orebem byl schválen usnesením zastupitelstva města na 20. zasedáním dne 9. 8. 2017 na období 2017 – 2021.

Způsoby nakládání s odpady

POH na všech úrovních respektují dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, která je stanovená v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní důraz je kladen na aktivity spojené s předcházením vzniku odpadů, což se odráží v povinném zpracování Programu předcházení vzniku odpadů, ve kterém jsou určeny cíle a nástroje pro jejich naplnění.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.