Kontakty do kanceláře:

Pravidla pro ukládání odpadu na sběrný dvůr

Na sběrný dvůr mohou odkládat odpad občané s trvalým pobytem v Třebechovicích pod Orebem. Trvalý pobyt je nutné prokázat předložením občanského průkazu. Majitelé nemovitostí, kteří nemají trvalý pobyt v Třebechovicích, jsou zařazeni do systému svozu odpadu, a prokáží se předložením výpisu z katastru nemovitostí a občanským průkazem. Toto se týká i vlastníků nemovitostí v chatových a zahrádkářských koloniích.

Na sběrném dvoře lze odkládat nebezpečný a objemný odpad např. pneumatiky, lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů a barev, motorové oleje a oleje rostlinného původu. Dále starý nábytek v rozloženém stavu, prkna, pařezy apod.

Na Sběrný dvůr NELZE vozit odpad obsahující azbest! (např. komínové roury, vlnité desky,  izolační materiál)

Maximální množství pro odkládání velkoobjemového odpadu je 120 kg na jeden otevírací den.

Ceník zpoplatněných odpadů na sběrném dvoře je k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora.

Služby poskytované firmou MARIUS PEDERSEN GROUP v České republice

 • Zneškodňování odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách
 • Zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných druhů odpadů
 • Provozování sběrných separačních dvorů
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Sběr a svoz pevných odpadů v nádobách od 70 do 1100 l
 • Sběr a svoz pevných odpadů velkoobjemovými kontejnery
 • Svoz tekutých odpadů cisternou
 • Front Loader systém – moderní systém svozu a sběru pevných odpadů
 • Systémy odděleného shromažďování odpadů s jejich následným využitím – separace odpadů
 • Zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady (způsobem odběr od místa vzniku odpadu až po konečné využití či zneškodnění odpadu)
 • Systém MP 97 – bezpečný, hygienický a ekologický způsob nakládání s odpady specifickými pro zdravotnická zařízení
 • Poradenství, konzultace, osvětová činnost, administrativně legislativní služby v odpadovém hospodářství
 • Výkup, úprava a předzpracování druhotných surovin – papír, plasty, železné a neželezné kovy
 • Skartace písemností

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.